Ney

NEY – NAY ( ناى – نى ) i. ( Fars nāy > ney ) 1. Kamış. Bir nây-ı zümürrüd gibi nâlân (Cenap Şahâbeddin). 2. mus. Mûsikîmizde, bilhassa Mevlevî mûsikîsinde çok yer tutmuş olan, dokuz boğumlu kamıştan yapılan, ön tarafında altı, arka tarafında bir deliği bulunan nefesli saz: Nâyın ki çıkar zemzeme sûrâhlarından / Bülbüller öter sanki gülün şâhlarından (Nâilî). Derd-i aşka mübtelâ bir nây bir ben bir gönül / Zâr eden subh u mesâ bir nây bir ben bir gönül (Saffet Paşa’dan). Mevlevîlikte bilhassa “Mesnevî”nin, “Dinle, şu ney nasıl şikâyet etmede; ayrılıkları nasıl anlatmada” meâlindeki beyitle başlaması yüzünden ney âdeta o tarîkata mahsus bir müzik âleti olmuştur (Abdülbâki Gölpınarlı)
       « Ney üflemek: Ney çalmak

 

–          Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lügatı) / İlhan AYVERDİ